Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0.00
Totaal € 0.00

Winkelmand Afrekenen

Algemene voorwaarden Bagz&Fashion.

Copyright ©

Alle foto's en ontwerpen van tassen op deze website vallen onder het internationale copyright. Niets van deze site mag worden gebruikt, gekopieerd of worden nagemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 1 : Definities

Aanbieder: Bagz and fashion naar Nederlands recht, gevestigd in Venlo: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van aanbieder, alsmede op de tussen aanbieder en afnemer gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) of land van herkomst van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door aanbieder wanneer dan ook toegepast of toegestaan dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de afnemer van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.

Artikel 3 : Aanbiedingen

Een aanbieding van aanbieder wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel aanbieder de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 : Aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand tussen aanbieder en afnemer indien afnemer de bestelling heeft gedaan. 

Artikel 5 : Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. Voor alle producten zijn verzendkosten verschuldigd. De afnemer is de prijs verschuldigd die aanbieder in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de afnemer heeft medegedeeld onder voorbehoud van drukfouten. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van aanbieder, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de afnemer zich reeds nu voor als dan akkoord met een wijziging van die prijs, die door aanbieder aan de afnemer middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 6 : Aflevering

De door aanbieder vermelde levertijd is een indicatie levertijd voor artikelen die niet op voorraad zijn en die besteld dienen te worden,  bij overschrijding van de levertijd kan de bestelling altijd kosteloos geannuleerd worden. dit kan nimmer tot schadevergoeding, of enige andere actie jegens aanbieder leiden  behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van aanbieder. Aanbieder behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De afnemer draagt het risico van de zaken vanaf het moment van levering. Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is aanbieder gerechtigd om, binnen zeven werkdagen nadat de afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de afnemer.

Artikel 7 : Transport en Verzending

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door aanbieder, zonder dat aanbieder hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Tenzij anders overeengekomen. Bagz and fashion is niet aansprakelijk voor vermissing van postzendingen en schades, tijdens het verzenden.

Artikel 8 : Betaling

Alle betalingen geschieden middels Vooruitbetaling of  ideal betalen.  U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: Rabobank nummer 1075.59.056 t.n.v. Madelon te Venlo, na ontvangst van betaling word de bestelling verstuurd, er wordt een factuur met u bestelling meegestuurd..

De overeengekomen koopsom door afnemer is bij vooruitbetaling verschuldigd door gebruikt te maken van  betaling op bovengenoemde rekeningnummer. De afnemer zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen. Iedere betaling door de afnemer strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten.

Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

Schade ten gevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is.

Bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.

In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, als ook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de afnemer door het verzuim van aanbieder geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door aanbieder dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de afnemer in rekening te brengen prijs.

Artikel 10 : Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan

vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder.

transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar aanbieder toe of van aanbieder naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd.

Andere onvoorziene omstandigheden.

Aanbieder heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde zaken wordt door aanbieder uitdrukkelijk voorbehouden tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekort schieten in de nakoming.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan de eigendom bij aanbieder berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden

De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van aanbieder:

De zaken aan aanbieder ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan aanbieder of aan de door aanbieder aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van aanbieder;

Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan aanbieder op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van aanbieder;

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die aanbieder ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen.

Artikel 12 : Garantie

Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op onder genoemde garantiebepalingen en niet omruilen:

Artikel 13 : Ruilen en herroepingsrecht

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en hiervan ook direct melding te maken  indien er een gebrek wordt geconstateerd. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

duidelijk persoonlijk van aard zijn;

duidelijk tekenen tonen van gebruik, artikelen waar het prijskaartje van is verwijderd en gedragen zijn;

niet binnen 24 uur na ontvangst worden gemeld als er gebreken zijn;

door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bagz and Fashion zorg voor een tegoedbon dan wel terugbetaling van het orderbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen.

Indien de goederen niet binnen de termijn van 7 dagen door ons zijn ontvangen, en komen de goederen binnen, na de gestelde termijn, vervalt het recht op terugbetaling. Na deze termijn heeft de klant recht op ruilen of een tegoedbon ter waarde van de retour gezonden goederen. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt aanbieder geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door afnemer. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de afnemer door aanbieder wordt gehonoreerd zal de aanbieder tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de afnemer daarnaast van aanbieder enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens aanbieder op te schorten.

Artikel 14 : Retourzending

Aanbieder aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren per tel / of per e-mail aangegeven, en als dan slechts wanneer deze zaken aan het door aanbieder op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking, met de originele factuur en in de staat waarin aanbieder deze zaken aan de afnemer afleverde. De retour verzendkosten zijn voor uw rekening. het termijn voor retourzending is binnen 7 dagen

Artikel 15 : Ontbinding/Beëindiging

De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:

indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;

indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

Bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of, door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.  In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van à € 45.00 per niet (volledig) betaalde factuur.

Artikel 16 : Persoonsgegevens

Bagz and fashion zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Bagz and Fashion neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-en wetgeving in acht.

16a : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 : Geschillen/Toepasselijk recht

Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Op alle tussen aanbieder en de afnemer ontstane geschillen zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 18 : Annulering van uw geplaatste bestelling:

Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden

geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar Bagz and fashion.

Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde

bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour. Indien u niet binnen 7 dagen de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, brengen wij administratiekosten in rekening, € 10,00. Indien de administratiekosten niet binnen 7 dagen worden voldaan, bent u als nog betalings plichtig en zullen wij opnieuw een factuur sturen voor de geplaatste bestelling + administratiekosten.

Indien de afnemer de order niet heeft geannuleerd, en na 2 aanmaningen niet heeft betaald, zal     Bagz and fashion een incassobureau inschakelen.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Artikel 19 :Uitverkoop .

Artikelen uit de Uitverkoop , kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 20: Garantie en aansprakelijkheid

Bagz and Fashion  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

 Bagz and Fashion  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bagz and Fashion.

 Bag zand Fashion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

 Indien Bagz and Fashion, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Bagz and Fashion of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De Koper is gehouden Bagz and Fashion te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Bagz and Fashion  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Bagz and Fashion te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Bagz and Fashion zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 21 : Links

De site van Bagz and Fashion kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Bagz and Fashion  geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.